Mức hưởng bảo hiểm y tế khi khám bệnh trái tuyến?Nov '16

1

91

0

Bố tớ là cựu chiến binh, có tham gia bảo hiểm y tế. Bố tớ lên cơn đau tim giữ dội nên cả nhà đưa bố lên thẳng bệnh viện tuyến tỉnh. Bố tớ phải ở lại điều trị nội trú để theo dõi. Tớxin hỏi trường hợp của bố tớ có được hưởng 100 % chí phí khám chữa bệnh không? Cảm ơn mọi người!

Căn cứ vào quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015).
 
“15. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 như sau:
……
3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.
…….”

Trường hợp của ba bạn như thế sẽ được hưởng mức bảo hiểm là 60% chi phí điều trị nội trú.