Xác định mục tiêu PR
 
Xây dựng kế hoạch PR: Kịch bản PR, nhóm công chúng mục tiêu, lịch trình PR, phương tiện truyền thông (báo chí / KOLs), Kế hoạch B cho các rủi ro, ngân sách, KPI đánh giá hiệu quả.
 
Soạn thảo, biên tập nội dung PR
 
Quan hệ với truyền thông
 
Triển khai truyền thông
 
Đánh giá, báo cáo hiệu quả