In poster quảng cáo - in poster khuyến mãiMar '18

1

40

0

Các khổ in poster quảng cáo thông dụng là gì vậy mọi người?

Các khổ in poster quảng cáo thông dụng?

  • In poster quảng cáo 40 x 60 cm
  • In poster quảng cáo 50 x 75 cm
  • In poster quảng cáo 60 x 80cm
  • In poster quảng cáo 60 x 90cm
  • In poster quảng cáo 70 x 100cm

Nguồn: http://inkythuatso.com/in-poster-quang-cao-in-poster-khuyen-mai-1242.html