Đóng khung tranh không viền là như thế nào?



Jul '18

1

134

0

Đóng khung tranh không viền là như thế nào vậy ạ?

Về loại hình đóng khung sexy không viền 

Với in tranh vải bố - in tranh trên vải bố, tranh canvas, In Kỹ Thuật Số luôn hỗ trợ kiểm tra và tư vấn về cách thức viền của tranh in.

Nếu viền trắng: tranh in được in chừa biên trắng một khoảng nhất định để đóng khung tranh sau in.

Nếu viền tràn lề: tức viền khung tranh sẽ chiếm một phần ở góc bức tranh.

Xem chi tiết tại: http://inkythuatso.com/in-tranh-vai-bo-in-tranh-tren-vai-bo-tranh-canvas-muc-dau-dong-khung-sexy-khong-vien-1312.html