Công ty Banktour-Ngân hàng tour/// Hotline : 0915 800 200

--Tour Thái 5N4D--

Thứ tư 12/02/2020 Giá 5.188.000

Thứ tư 19/02/2020 Giá 5.188.000

--Tour Sing-Malay 4N3D-- 

Chủ nhật 9/02/2020 Giá 6.388.000

Thứ ba 11/02/2020 Giá 6.388.000

Thứ tư 12/02/2020 Giá 6.388.000

Thứ hai 17/02/2020 Giá 6.388.000